فارکس شغل

قرار داد مابه التفاوت

موضوع: صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای

پیرو دستورالعمل شماره 110994 مورخ 30/10/1387 در خصوص نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارت اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1374 با توجه به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط مودیانیکه در سال گشایش اعتبار اسنادی و یا سنوات بعد از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نموده و یا درآمد مشمول مالیات آنها در اجرای مقررات ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم به صورت علی الرأس تشخیص گردیده است،بدینوسیله مقرر می دارد،چناچه طبق اسناد و مدارک ابرازی با دفاتر و همچنین سوابق موجود در پرونده مالیاتی احراز گردد که مودی اعتبارات اسنادی مذکور را به نرخ مندرج در گشایش اعتبار اسنادی در صورتهای مالی سال مربوط درج نموده و یا صورتهای مالی خود را بر این اساس اصلاح نموده است با ارائه تأییدیه حسابدار رسمی و رعایت سایر شرایط در دستورالعمل صدرالاشاره و الحاقی شماره 116394 مورخ 12/11/87 نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام گردد.

احتراما، در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068هـ مورخ 18/11/1386 و الحاقیه شماره 126316/ت41050هـ مورخ 24/7/1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:

1- اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد.

2- چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.

3- مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

1-3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند.

2-3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

3-3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

4-3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند.

در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.

4- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.

5- گواهی های موضوع بند 2و4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد.

جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در قرار داد مابه التفاوت صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود قرار داد مابه التفاوت بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟ و در صورت باطل بودن آیا این شرط مبطل عقد است؟

چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

شرط کاهش یا افزایش عوضین در اقاله

شرط کاهش یا افزایش عوضین در اقاله، باطل است ؟

این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمی شود.

شرط جریمه دیرکرد در معاملات

شرط كردن به اين صورت كه «اگر پول معامله را دير پرداخت كنى بايد فلان مقدار بيشتر پول بدهى» اشكال دارد؟

اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.

شرایط جنس مورد معامله

شرایط جنسی که مورد معامله قرار میگیرد چیست؟

جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که‏ فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنابر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‏اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به‏ جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

پیش فروش سکه با شرایط پیش پرداخت

شرایط جدید پیش فروش سکه به این شیوه است که: یک میلیون تومان پیش پرداخت می گیرند شش ماه بعد با 18 درصد تخفیف به قیمت روز سکه را می فروشند، آیا این نوع معامله صحیح است؟

مفهوم این قرار داد این است که معامله صورت نگرفته، تنها بیعانه ای می گیرند که بعدا معامله انجام شود.

افزایش قیمت جنس در زمان تحویل معامله سلف

شخصی گندمی را به قيمت مشخصی به صورت سلف بفروشد بعد در هنگام تحويل قيمتش ترقی پیدا کند آیا ميتواند بيش از مبلغی که در قرارداد قید شده مطالبه كند؟

باید طبق قرارداد عمل کند.

فروش سهمیه گازوئیل

شخصی گازوئیل را برخلاف قانون به بندر می برد و می فروشد این کار چه حکمی دارد؟

در صورتی که سهمیه شخصی باشد مانعی ندارد ولی اگر برای خدمات حمل و نقل عمومی باشد جایز نیست.

نوشتن صوری قرارداد معامله در حال بیماری

شخصی پس از سکته مغزى و بسترى شدن در بیمارستان، بعد از دو روز بیهوشى از مرگ نجات یافته، و از بیمارستان مرخّص شد. نامبرده در حالی که در صحّت جسمى و فکرى کامل نبود ملک خود را بین پسر و دخترش بطور مساوى تقسیم کرد، و این تقسیم به خاطر دریافت سند عادى از ثبت اسناد به صورت خرید و فروش نوشته شده است ولى در واقع هیچ گونه مبادله اى صورت نگرفته، و از طرف خریداران هیچ مبلغى پرداخت نشده، و قبض و اقباضى صورت نگرفته است، آیا شخص مذکور با چنین حالى، که در اثر سکته مغزى قسمتى از مغزش از کار افتاده، مى تواند شخصاً به نقل و انتقال مالى دست بزند؟ آیا تقسیم مزبور در تمام مال نافذ است، یا نسبت به ثلث مال اثر دارد؟

اگر این مقدار از بیمارى موجب اختلال در عقل او نشده باشد، نقل و انتقالات او اشکالى ندارد، و فلج شدن بدن ارتباطى به اختلال فکرى ندارد اما هرگاه واقعاً بیمار بوده، و سرانجام بیمارى اش سبب مرگ او شده، تصرّفات او که شکل بخشش داشته باشد تنها در یک سوم مال نافذ است بنا بر احتیاط واجب. و اگر بیمار نباشد و یا آن بیمارى سبب مرگ او نشود تصرّفات او بطور کامل جایز است، مشروط بر قرار داد مابه التفاوت اینکه در صورت بخشش آن را تحویل دهد.

اشتباه فروشنده در بیان مبلغ

شخصی پارچه ای را از یک مغازه خیاطی به قیمت مشخصی خریدارید کرده بعد سفارش کرده بود که آن را برای او بدوزد، بعد از مدتی برای بار دیگر به همان فروشنده و خیاط مراجعه کرده تا همان پارچه را سفارش دهد ولی آن قیمتی که فروشنده در مرتبه دوم برای پارچه بیان کرد گرانتر از دفعه پیش بود و بعد از ان که گفتم چند روز قبل آن پارچه را به قيمت کمتری میدادید گفت اشتباه کردم در این صورت وضیفه آن شخص نسبت به تفاوت قیمت به وجود آمده چیست آیا باید اضافه را بپردازد؟

تحقیق کند در صورتی که در بازار واقعا قیمت بالاتر است باید تفاوت را بپردازد و یا به نوعی طرف را راضی کند.

فسخ معامله در صورت اطلاع از معیوب بودن کالا

شخصی وسیله ای را خریداری کرده اما 2 روز بعد از معامله متوجه شده این وسیله دارای عیب های درونی بسیار زیادی می باشد و فروشنده این مطالب را ذکر نکرده بود، آیا هم اکنون می تواند معامله را فسخ و ضرر و زیان خود را بگیرد؟

در صورتیکه جنس مورد معامله عیب پنهانی داشته و شما از آن بی خبر بوده اید می توانید معامله را فسخ کنید.

تبانی بنگاهی با خریدار در خرید ملک

شخصی ملکی را جهت فروش به بنگاه به مبلغی مشخصی سپرده و قرار شده اگر بالاتر از آن بفروشد برای خودش بردارد و این تفاهم بدون حضور خریدار صورت گرفت ولی بعد از معامله متوجه شده که قبلاً با خریدار به قیمت بالاتر به تفاهم رسیده بوده و بنگاهدار در این معامله مبلغ سه میلیون تومان به جیب می زند. این معامله چه حکمی دارد و آیا می توان آن را فسخ کرد؟

در صورتی که صاحب ملک راضی به این کار شده باشد مانعی ندارد مگر این که در معامله مغبون شده باشد و خیار غبن را هم در قرارداد ساقط نکرده باشد.

منافع حاصل در معامله مشروط

شخصی تعدادی مرغ که تعدادی از آنها مریض بود را به شخصی داد تا در مدت معینی از آنها نگهداری نماید بشرط اینکه اگر زنده ماندند پول آنها را به او بدهد. حال سوال این است که آیا می تواند تخم مرغ حاصل در این مدت را بردارد یا باید به آن فرد بازگرداند؟

اگر مرغها زنده ماندند و پول آنها را به مالک پرداخت کردید تخم مرغها متعلق به خودتان است و الا تخم مرغها متعلق به مالک می باشد و باید قیمت آنها را به ایشان بپردازید.

ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن و پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط

موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به این امر اختصاص دهند، لذا ساز وکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد، این نتیجه را در پی دارد که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت نماید. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف ساز وکار فوق، ماهیت آن را شناخته و این نتیجه حاصل شده است که اگر درک صحیحی از غرر به دست آید و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه نمود، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضائی نیز آن را معتبر می داند.کلید واژه: بیع اقساطی، شرط فعل، شرط نتیجه، تعدیل، ثمن شناور، غرر

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

بربرخی از ضررهای ناشی از خطای انسانی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرارگرفته است و یا این‌که قانون‌گذار تدابیر خاصی برای جبران آن پیش‌بینی نموده است، مانند پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی. تعهدات جدید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و شرکت بیمه در پوشش دیه زنان، که باعث شده در صورت فوت زن، برابر دیه مرد، در کلیه جنایات، توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا بیمه‌گر پرداخت شود، موجب گشته ای.

روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

شرط تضمین پرداخت خسارت

نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن‌لا، از شیوه‌های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می‌شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش‌بینی از سوی او یا برخی مسئولیت‌های ذی‌نفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاستهازعرفشکل‌گرفتهبینتجاراستکهبهمرورزماندربرخینظام‌هایحقوقیشناساییشدهاست. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین.

بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی

به دلیل نیاز پروژه‌های ال ان جی به سرمایه‌گذاری‌های عظیم، اغلب تأمین‌کنندگان مالی‌ بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی‌کنند. اصلی‌ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین‌کنندگان مالی فراهم می‌آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل ‌شده است.

روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

بررسی اعتبار شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای بین المللی خرید و فروش گاز طبیعی

چکیده شایسته است حقوق دانان کشوری که چهارمین تولیدکننده گاز دنیا است، مبانی مسائل قراردادهای فروش گاز و شروط آن را، نه تنها به روش سنتی بلکه به روش اقتصادی تجزیه و تحلیل کنند. این اعتقاد از این واقعیت نشأت می گیرد که درج برخی از شروط در این قراردادها، به ویژه برای کشورهای تولیدکننده گاز به لحاظ فواید اقتصادی تا اندازه ای ضروری است که در بسیاری از موارد بدون درج آن، به دلیل عدم تحقق کاایی اقتصاد.

نحوه دریافت مابه التفاوت حق الزحمه نظارت

مابه التفاوت حق الزحمه نظارت

سازمان نظام مهندسی استان تهران که تعرفه نظارت سال 98 را با تاخیر فراوان تصویب و ابلاغ کرد، قصد دارد مابه التفاوت حق الزحمه نظارت را مطابق تعرفه اعلام شده و قبل از پایان سال به حساب ناظران خود واریز نماید. لازم به ذکر است که تعرفه سازمان نظام مهندسی استان تهران در سال 98 افزایش 60 درصدی همراه بوده است.

قابل توجه ناظران حقیقی و حقوقی

در اطلاعیه جدید این سازمان آمده است: پيرو تصويب و ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی سال 1398 و از آنجايي که اعمال تعرفه مذکور در سامانه شهرسازي شهرداري تهران صورت پذيرفته، لذا به جهت برخورداري ناظران محترم از مابه التفاوت رقم تعرفه ياد شده تمهيدات ويژه‌اي در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، مبلغ موصوف براي آن دسته از پرونده‌هايي که ملاک محاسبه حق الزحمه نظارت آن بر اساس تعرفه مصوب سنوات گذشته بوده، از مالک ساختمان دريافت و به حساب ناظران واريز شود.”

نحوه دریافت مابه التفاوت

مطابق این اطلاعیه کليه اعضاي سازمان نظام مهندسی که در زمان پذيرش مسئوليت نظارت با کسري مبلغ حق‌الزحمه مواجه شده‌اند، باید بلافاصله پس از صدور پروانه ساختمان از طريق درج شماره پرونده کامپيوتري در آيکون “مابه التفاوت حق‌الزحمه نظارت” که در کارتابل خدمات مهندسی به نشاني observer.tceo.ir قرار دارد، نسبت به ثبت تقاضاي خود اقدام لازم را به‌عمل آورند. طبق اعلام سازمان نظام مهندسی ظرف حداکثر ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست، فيش مابه التفاوت حق الزحمت نظارت توسط واحد حق الزحمه سازمان صادر و از طريق پيامک به تلفن همراه مالک يا متقاضي پرونده ارسال خواهد شد.

ناظران از طريق آيکون “پيگيري مابه التفاوت نظارت” در کارتابل خدمات مهندسی، می‌توانند مراحل انجام اين فرآيند را مشاهده نمايند. لازم به ذکر است که ثبت تقاضا در پرونده‌هاي تک ناظر توسط “ناظر اصلي” و در پرونده‌هاي چهارناظر صرفا توسط “ناظر هماهنگ کننده” مجاز خواهد بود. همچنین تا زمانی که پرونده مورد نظر، درخواست جاري (تغيير نقشه، عدم خلاف، بلامانع، تعويض ناظر و…) داشته باشد، امکان ثبت تقاضا وجود نخواهد داشت و در صورت بايگاني شدن و خاتمه درخواست جاري فوق، بلافاصله امکان ثبت تقاضا توسط ناظر فراهم خواهد شد.

فسخ مبایعه نامه

مشاوره حقوقی

فسخ مبایعه نامه عبارت از بر هم زدن عقد است در مواردی که قانون اجازه می دهد. هر قراردادی که میان دو طرف بسته می شود ، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می کند . بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی توانند قرارداد را به طور یک جانبه بر هم بزنند. در این مورد ماده 219 مقرر کرده است : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین عقد و قائم مقام آنها لازم الاجرا و صحیح است مگر اینکه به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود» به این ترتیب اصل بر قرار داد مابه التفاوت عدم امکان برهم زدن اختیاری عقود است. اثر فسخ مبایعه نامه نسبت به آینده است، به طور مثال یک نفر مال خود را به دیگری می فروشد، با فسخ معامله تمامی منافع یا خسارتی ناشی از آن مال به خریدار اولیه بر می گردد .

فسخ مبایعه نامه

خیار فسخ مبایعه نامه

به حق فسخ مبایعه نامه در اصطلاح حقوقی «خِیار» یا «خیار فسخ» گفته می‌شود. خیار به معنی اختیار است و منظور از آن اختیاری است که فرد در فسخ معامله دارد. مثلا بعد از معامله معلوم شود که کالا دارای عیب بوده است ، قانونگذار به خریدار اختیار داده بنابر خیار عیب معامله را فسخ نماید. این خیار تنها مختص خریدار نمی باشد فروشنده هم می تواند براساس این خیار معامله را فسخ نماید . طبق قانون مدنی خريدار و فروشنده در يازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند . در اینجا تلاش می‌کنیم تا به بعضی از موارد فسخ مبایعه نامه که پرکاربردترهستند و ممکن است در معاملات خود به آن برخورده باشید، اشاره کنیم و درخصوص آنها توضیحات مختصری بدهیم.

خیار عیب

طبق ماده ۴٢٢‏قانون مدنی: «اگر بعد از معامله معلوم شود که کالا یا موضوع معامله دارای عیب بوده مشتری در پذیرفتن کالا معیوب با گرفتن ارش یا فسخ معامله مختار است .» این عیب باید به صورتی باشد که از ارزش کالا یا استفاده متعارف آن بکاهد. بنابراین قانونگذار دو راه حل برای جبران خسارت زیان دیده تعیین کرده است یکی آنکه معامله را فسخ کند و دیگری آنکه ارش بگیرد، یعنی مابه التفاوت کالای سالم و معیوب را دریافت کند در ماده ۴٢٧ ‏قانون مدنی چگونگی تعیین ارش یان شده ست . البته اختیار مشتری در اعمال حق فسخ مشروط به آن است که مورد معامله موجود، سالم و در ملکیت خریدار باشد والا حق فسخ از بین رفته و فقط حق اخذ ارش باقی می ماند.

خیار تخلف از شرط

فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد دارای ویژگی های باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند با حدود و شرایطی معامله را به هم بزند. احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد 234 الی 245 قانون مدنی ذکر شده است.

خیار تدلیس

اگر در معامله ای یکی از طرفین کاری انجام دهد که سبب شود طرف دیگر معامله فریب بخورد در اینجا اختیار فسخ برای کسی است که فریب خورده است به عنوان مثال اگر فردی خودروی را به حساب اینکه کم کار کرده است ، خریداری کند و بعد معلوم شود که فروشنده کیلومتر شماره خودرو را دستکاری کرده، خریدار را فریب داده، در این صورت خریدار می تواند به خیار تدلیس اشاره کند و اقدام به فسخ مبایعه نامه کند.

خیار تاخیر ثمن

در معاملات نقدی اگر ظرف سه روز خریدار ثمن یا همان ما به ازای معامله را پرداخت نکند فروشنده می تواند از تحویل کالا به خریدار خودداری کنند. بنابراین این خیار مختص فروشنده می باشد که در اثر نپرداختن ثمن در ظرف سه روز از تاریخ معامله اختیار فسخ مبایعه نامه را دارد.

خیارمجلس

تا زمانی که طرفین معامله در محل توافق یا بنگاه حضور دارند ، این حق را دارند که از معامله پشیمان شوند و معامله را فسخ کنند. بنابراین خیار مجلس تا زمانی که دو طرف از هم جدا نشده باشند و در کنار هم هستند صورت می گیرد.

خیار غبن: غبن به معنای ضرر و زیان می باشد.این خیار برای کسی است که دچار ضرر و زیان زیادی شده باشد.

برای مطالعه مطالب بیشتر در خصوص فسخ قرارداد اجاره به ادامه مطلب مراجعه کنید.

مدارک موردنیاز برای گرفتن وکیل فسخ قرارداد :

  • کارت ملی
  • اسناد و قرارداد های مربوطه

سوالات متداول فسخ مبایعه نامه

1-در صورتیکه فروشنده پارکینگ را تحویل ندهد فسخ مبایعه نامه آپارتمان چگونه است؟

ابتدا باید از طریق اظهارنامه از فروشنده تقاضای تحویل پارکینگ صورت گیرد و در صورتیکه فروشنده تحویل ندهد باید در دادگاه شکایت و درخواست فسخ قرار داد نمود .

2- نسبت به فسخ مبایعه نامه چگونه میتوان اقدام نمود؟

اگر در مبایعه نامه طرفین حق فسخ قرارداد پیش بینی کرده باشند طبق قرارداد نسبت به فسخ معامله اقدام می شود.

3- اگر فروشنده از انتقال سند خودداری کند فسخ مبایعه نامه چه صورتی میباشد؟

ابتدا باید اظهارنامه ارسال شود و سپس دادخواست الزام به ایفای تعهد بر اساس مفاد قرارداد تنظیم نموده و در غیر این صورت مطالبه جبران خسارت و ضررو زیان نمود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا