ثروت فارکس

آرمان تحلیل

تحلیل و بررسی فهم عمومی از فناوری نانو در بین دانشجویان

آگاهی عمومی مردم نسبت به علم و فناوری در موفقیت و توسعه فناوری در جامعه تأثیرگذار است و لذا مطالعه شناخت و نگرش مردم به علم و فناوری بسیار اهمیت دارد. در این میان، فناوری نانو به عنوان یک فناوری با قابلیت فوق العاده برای تولید طیف متنوعی از محصولات در حوزه­های مختلف تلقی می شود. لذا فهم عمومی مردم نسبت به این فناوری در توسعه آن تاثیرگذار خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی فهم عمومی از فناوری نانو در ایران بر اساس ابعاد مختلف و اجرای پیمایشی در این زمینه است. بر این اساس، پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از روش مطالعات کتابخانه­ای (برای شناسایی ابعاد مختلف و تدوین چارچوب فهم عمومی نانوفناوری) و پیمایش (برای اجرای نسخه راهنما بر اساس چارچوب پیشنهادی) استفاده شده است. ابزارهای پیمایش نیز مصاحبه و پرسشنامه بوده است، که پرسشنامه آن، مجموعه‌ای از شاخص‌های فهم عمومی از علم و فناوری را در برمی‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که میان ادراک دانشجویان از مخاطرات و مزایای فناوری نانو و همچنین میزان آشنایی دانشجویان رشته‌های مختلف با فناوری نانو تفاوت وجود دارد؛ همچنین در میان متغیرهای جمعیت­شناختی، جنسیت و گرایش مذهبی به ترتیب از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر آشنایی و اعتماد به فناوری نانو بوده­اند.

کلیدواژه‌ها

 • فهم عمومی علم و فناوری
 • فناوری نانو
 • درک عمومی از علم و فناوری
 • مدل کمبود
 • مدل مشارکت

20.1001.1.20080840.1400.14.2.1.0

عنوان مقاله [English]

Analyzing and Examining the Public Understanding of Nanotechnology among University Students

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Ghanei Rad 1
 • Arman Khaledi 2
 • Shohreh Nasri 2

Public understanding of science and technology is influential in the success and development of technology in society. Therefore, studying the knowledge and attitude of people towards science and technology is very important. Meanwhile, nanotechnology is considered as a technology with tremendous potential to produce a diverse range of products in various fields. Therefore, public understanding of this technology will be effective in its development. The main purpose of this study is to provide a framework for analyzing and evaluating the public understanding of nanotechnology in Iran based on various dimensions and conduct a survey in this field. The present research is descriptive and to conduct it, library studies (to identify different dimensions and provide a public understanding of nanotechnology) and survey (to implement the guide based on the proposed framework) have been used. The survey tools were also interviews and questionnaires, which include a set of indicators of public understanding of science and technology. Finally, the results of the present study in each of the dimensions of proposed framework were compared with the results of different studies and the differences and similarities regarding the achievements of different studies were presented. The results show that there is a difference between students' perceptions of the risks and benefits of nanotechnology and also the degree of familiarity of students in different fields with nanotechnology; Also, among the demographic variables, gender and religious orientation were among the variables affecting familiarity and trust in nanotechnology, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Understanding of Science And Technology
 • Public perception of science and technology
 • Deficit Model
 • Engagement model
 • Nanotechnology

مراجع

[1] Burce, L. V. (2006). Assessing Models of Public Understanding in ELSI Outreach Materials. Cornell University.

[2] Rabbani, A., & Rabbani, R., & Hemmati, R., & Ghazi Tabatabaie, M., & Vedadhir, A. (2011). New Modes of Knowledge Productions and Doing Science: A Sociological Reflection on Shift in Ethical Standards and Scientific Conduct in the Epoch of Technoscience. Ethics in Science & Technology, 6(1), 12-24.

[3] Tavakkol, M. (1994). Formal and Content Parameters of Technology Transfer: A Problem in the Sociology of آرمان تحلیل Science and Technology. Journal of Social Science Letter, 7 (7), 109-116.

[4] Metcalfe, J., & Riedlinger, M. (2019). Public understanding of science: Popularisation, perceptions and publics. In The Routledge Handbook of Language and Science (pp. 32-46). Routledge.آرمان تحلیل

[5] Venn, T. M., & Mitchell, P. (2005). Biotechnology in Canada: A Technology Platform for Growth. Canada: The Conference Board of Canada.

[6] Ghaneirad, M., Morshedi, A. (2011). Survey of Public Understanding of Science and Technology; Pilot Study in Tehran. Journal of Science and Technology Policy, 3(3), 93-103.

[7] Vernon, M. (2020). The Public Understanding of Biology: A Journalist’s Perspective. In Rethinking Biology: Public Understandings (pp. 323-331).

[8] Mukherjee, A., Maity, A., Pramanik, P., Shubha, K., Joshi, D. C., & Wani, S. H. (2019). Public Perception about Use of Nanotechnology in Agriculture. In Advances in Phytonanotechnology (pp. 405-418). Academic Press.

[9] Siegrist, M., Cousin, M. E., Kastenholz, H., & Wiek, A. (2007). Public Acceptance of Nanotechnology Foods and Food Packaging: The Influence of Affect and Trust. Appetite, 49(2), 459-466.

[10] Shaebani, M., Razeghi, N. (2020). Scientific Citizenship: A Study of the Understanding and Public Engagement of Science and Technology. Journal of Science and Technology Policy, 13(2), 41-53. doi: 10.22034/jstp.2020.12.2.1200 11. .

[11] Ghaneirad, M., Tabatabaei, M. (2015). Public Attitudes to Science and Technology among Citizens of Tehran. Journal of Science and Technology Policy, 8(1), 83-94.

[13] Ghazinoory, S., & Heydari, E. (2008). Potential Impacts of Nanotechnology Development in Iran. IEEE technology and society magazine, 27(4), 37-44.

[14] Rezaeian, F. S., & Ghazinoory. S. (2011). Modeling the role of ethics in success of knowledge management systems. Journal of Science and Technology Policy, 3(2), 65-80.

[15] Mehrvision (2020), Performance Report on The Development of Nanotechnology in Iran in 1398-1399.

[16] Besley, J. (2010). Current Research on Public Perceptions of Nanotechnology. Emerging Health Threats Journal, 3. doi:10.3134/ehtj.10.164

[17] Priest, S. (2006). The North American Opinion Climate for Nanotechnology and Its Products: Opportunities and Challenges. Journal of Nanoparticle Research, 8(5), 563-568.

[18] Scheufele, D. A., & Lewenstein, B. V. (2005). The Public and Nanotechnology: How Citizens Make Sense of Emerging Technologies. Journal of Nanoparticle Research, 7(6), 659-667.

[19] Lee, C. J., Scheufele, D. A., & Lewenstein, B. V. (2005). Public Attitudes toward Emerging Technologies: Examining آرمان تحلیل the Interactive Effects of Cognitions and Affect on Public Attitudes toward Nanotechnology. Science Communication, 27(2), 240-267.

[20] Miller, J. D. (2004). Public Understanding of, and Attitudes toward, Scientific Research: What We Know and What We Need to Know. Public Understanding of Science, 13(3), 273-294.

[21] Priest, S. (2001). Misplaced Faith: Communication Variables as Predictors of Encouragement for Biotechnology Development. Science Communication, 23 (2), 97-110.

[22] Peter D. H. (2008). Awareness of and Attitudes toward آرمان تحلیل Nanotechnology and Synthetic Biology (A Report of Findings). Washington: The Woodrow Wilson International Center for Scholars.

[23] Gaskell, G., Ten Eyck, T., Jackson, J., & Veltri, G. (2005). Imagining Nanotechnology: Cultural Support for Technological Innovation in Europe and the United States. Public Underestanding of Science, 14(1), 81-90.

[24] Smith, S. E. S., Hosgood, H. D., Michelson, E. S., & Stowe, M. H. (2008). Americans' Nanotechnology Risk Perception: Assessing Opinion Change. Journal of Industrial Ecology, 12(3), 459-473.

[25] Amin, L., Jahi, J. M., Nor, A. R. M., Osman, M. O. H. A. M. A. D., & Mahadi, N. M. (2008, December). Malaysian Public Attitude towards Several Modern Biotechnology Applications. In Proceedings of the 6th WSEAS Int. Conference on Environment, Ecosystems and Development (EED’08), Malaysia (pp. 54-62).

[26] Vandermoere, F., Blanchemanche, S., Bieberstein, A., Marette, S., & Roosen, J. (2011). The Public Understanding of Nanotechnology in the Food Domain: The Hidden Role of Views on Science, Technology, and Nature. Public Understanding of Science, 20(2), 195-206.

[26] Farshchi, P., Sadrnezhaad, S. K., Nejad, N. M., Mahmoodi, M., & Abadi, L. I. G. (2011). Nanotechnology in the Public Eye: The Case of Iran, As a Developing Country. Journal of Nanoparticle Research, 13(8), 3511-3519.

[28] Amin, L., Hashim, H., Sidik, N. M., Zainol, Z. A., & Anuar, N. (2011). Public Attitude towards Modern Biotechnology. African Journal of Biotechnology, 10(58), 12409-12417.

[29] Cobb, M. D., & Macoubrie, J. (2020). Public Perceptions about Nanotechnology: Risks, Benefits and Trust. In Emerging Technologies: Ethics, Law And Governance (pp. 197-207). Routledge.

[30] Savadori, L., Savio, S., Nicotra, E., Rumiati, R., Finucane, M. L., & Slovic, P. (2013). Expert and Public Perception of Risk from Biotechnology. In The Feeling of Risk (pp. 273-288). Routledge.

[31] Earle, T. C., Siegrist, M., & Gutscher, H. (Eds.). (2010). Trust in Risk Management: Uncertainty and Scepticism in the Public Mind. Earthscan.

[32] Moon, W., & Balasubramanian, S. K. (2004). Public Attitudes toward Agrobiotechnology: The Mediating Role of Risk Perceptions on the Impact of Trust, Awareness, and Outrage. Applied Economic Perspectives and Policy, 26(2), 186-208.

[33] Simonneaux, L., Panissal, N., & Brossais, E. (2013). Students’ Perception of Risk about Nanotechnology after an SAQ Teaching Strategy. International Journal of Science Education, 35(14), 2376-2406.

[34] Wolf, M. M., Bertolini, P., Shikama, I., & Berger, A. (2012). A Comparison of Attitudes toward Food and Biotechnology in the US, Japan, and Italy. Journal of Food Distribution Research, 43(1), 103-112.

[35] Besley, J. C., Kramer, V. L., & Priest, S. H. (2008). Expert Opinion on Nanotechnology: Risks, Benefits, and Regulation. Journal of nanoparticle research, 10(4), 549-558.

[36] Kishimoto, A., Takai, T., & Wakamatsu, H. (2010). Public Perception of Nanotechnologies in Japan from 2005 to 2009. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.

[37] Burri, R. V., & Bellucci, S. (2008). Public Perception of Nanotechnology. Journal of Nanoparticle Research, 10(3), 387-391.

[38] Retzbach, A., Marschall, J., Rahnke, M., Otto, L., & Maier, M. (2011). Public Understanding of Science and the Perception of Nanotechnology: The Roles of Interest in Science, Methodological Knowledge, Epistemological Beliefs, and Beliefs about Science. Journal of Nanoparticle Research, 13(12), 6231-6244.

[39] Kamarulzaman, N. A., Lee, K. E., Siow, K. S., & Mokhtar, M. (2020). Public Benefit and Risk Perceptions of Nanotechnology Development: Psychological and Sociological Aspects. Technology in Society, 62, 101329.

[40] Joubert, I.A., Geppert, M., Ess, S., Nestelbacher, R., Gadermaier, G., Duschl, A., Bathke, A.C. and Himly, M. (2020). Public Perception and Knowledge on Nanotechnology: A Study Based On a Citizen Science Approach. NanoImpact, 17, 100201.

استفاده از GIS در کنترل جرم و تخلفات در استرالیا:

محققین و فرماندهان نیروهای پلیس می‌توانندبا استفاده از تکنولوژی GIS به تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به جرم و جنایت و تخلفات بپردازند. این کار با مشاهده و درک و تفسیر و مصور کردن داده‌های مربوط به جرائم و تخلفات بر روی نقشه امکانپذیر می‌گردد.

یک مثال:

بازپرسان جنایی با مشخص کردن محل وقوع جرم و موقعیتهای مکانی بزهکاران و آسیب دیدگان بر روی نقشه، می‌توانند اطلاعاتی در زمینه الگوهای رفتاری و سوابق مجرمین کسب کنند. با استفاده از دیدگاه جامع بدست آمده از این راه، برای پیشگیری و مقابله با جرم در مناطق مورد نظر تمهیدات لازم را در نظر می‌گیرند.

همکاری پلیس و تلویزیون با بکارگیری GIS

یک شبکه تلویزیونی در استرالیا بنام سون نیوز (Seven News) با استفاده از تکنولوژی GIS به تحلیل موقعیت و تعدد وقوع تخلفات رانندگی مرتبط با مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر دربزرگراههای این کشور اقدام ورزیده است. این کار به کمک و همکاری پلیس انجام شده است. نتایچ این تحلیل نشان داده است که مناطق خارج از شهر و حومه ایالت کوئینزلند استرالیا بالاترین آمار مربوط به تخلفات حادثه ساز رانندگی را دارد.این تخلفات در اثر مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی می‌باشد. این ایالت دومین ایالت بزگ استرالیا از نظر وسعت و سومین از نظر جمعیت می‌باشد.

استفاده از نقشه در نمایش جرم

این شبکه خبری با استفاده از GIS حوادث و میزان تخلفات حادثه ساز در اثر مصرف مواد مخدر و الکل را بر روی نقشه‌های دو بعدی و سه بعدی نمایش می‌دهد. به کمک این نقشه‌ها میزان آگاهی مردم این کشور در مورد علل بالا بودن آمار جرم در ایالت کوئینزلند، افزایش پیدا کرده است.

شکست پروژه آرمان خواهی از فرات تا نیل رژیم صهیونیستی با وجود مکتب مقاومت

مهدی تقوی رفسنجانی گفت: امروز با شکست های پی در پی رژیم صهیونیستی از محور مقاومت و ترس از اضمحلال کامل رژیم نامشروع صهیونیستی دیگر خبری از آرمان "از نیل تا فرات"نیست و سردمداران آن با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید و البته با دادن تلفات سنگین انسانی در تلاش برای حفظ سلطه نیم بند خود بر مناطق اشغالی و از دست ندادن اماکن مقدسه هستند.

شکست پروژه آرمان خواهی از فرات تا نیل رژیم صهیونیستی با وجود مکتب مقاومت

مهدی تقوی رفسنجانی استادیار و تحلیل گر سیاسی در گفتگو با" راه آرمان" در خصوص چگونگی تشکیل رژیم صهیونیستی گفت: از زمان اشغال بیت المقدس توسط نیروهای انگلیس در سال۱۹۱۷ و استقرار یهودیان از اقصی نقاط دنیا در مرکز فلسطین تا به اکنون ۷۴سال می گذرد.

وی ادامه داد: از آن زمان قدس به کانون حرکت های ضداستعماری و ضد صهیونیستی مسلمین تبدیل شد.

تحلیل گر سیاسی اذعان کرد: پس از پایان یافتن نظام قیمومیت در سال۱۹۴۸، اشغال بخش های مختلف شهر بیت المقدس شدت گرفت و نهایتا رژیم صهیونیستی پایتخت خود را به بخش غربی بیت المقدس انتقال داد و به تدریج این شهر را بطور کامل مورد تصرف و اشغال خویش قرار داد.

تقوی رفسنجانی تاکید کرد: نخستین طرح شهرک سازی بلافاصله پس از اشغال به اجرا درآمد و این وضعیت توسعه شهرک نشینی صهیونیست ها باهدف جلوگیری از تاسیس حکومت مستقل فلسطینی صورت می گیرد.

وی به معامله ننگین قرن و خیانت به قدس که با هدف تامین منافع رژیم اشغال گر قدس صورت پذیرفته است، گفت: منافعی که به دلیل مخالفت های گسترده نه تنها بر اعتبار رژیم ددمنش صهیونیستی نیافزوده که آنچه را برای این رژیم کودک کش و خائنان دیروز و امروز به آرمان فلسطین باقی گذاشته چیزی جز روسیاهی و ننگ و ذلت ابدی نبوده است.

وی ادامه داد: امروزه با شکست های پی در پی رژیم صهیونیستی از محور مقاومت و ترس از اضمحلال کامل دولت نامشروع اسرائیلی دیگر خبری از آرمان "از نیل تا فرات"نیست و سردمداران آن با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید و البته با دادن تلفات سنگین انسانی در تلاش برای حفظ سلطه نیم بند خود بر مناطق اشغالی و از دست ندادن اماکن مقدسه هستند.

تقوی اذعان کرد: همه ی آرمان تحلیل آرمان تحلیل این ها نوید یک پیروزی قریب الوقوع نیروهای مقاومت و ملت مظلوم فلسطین را می دهد که با نصرت وعده داده شده الهی و ادامه نهضت آزادی خواهانه در منطقه علیه ظلم و تعدی سه ربع قرن این آرمان تحلیل رژیم کودک کش و مورد حمایت ایالات متحده امریکا،انگلیس و برخی دولت های مرتجع درحال وقوع است.
تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: انتفاضه‌ای که روزگاری با رهبری امام خمینی(ره) با سنگ شروع شده بود امروزه با اصابت بیش از چهار هزار موشک به سرزمین‌های اشغالی در حال شکل گیری است.

وی ادامه داد: امروزه همگان شاهد این واقعیت هستند که در درون سرزمین اشغالی جنگ شهری درمی گیرد و پرچم رژیم اشغالگر پایین کشیده می شود که این ها همه نوید تحقق وعده روایات متعدد و بشارت های بی شمار بزرگان و شخصيت های سياسی و مذهبی مبنی بر آغاز فروپاشی اسرائيل و آزادی بیت المقدس، به پيروزی نهايی اسلام است

تقوی رفسنجانی اذعان کرد: لشکر اسلام بعد از ظهور براي آزادسازی قبله اول مسلمين راهي اين سرزمين شده و پس از آزادي قدس ، نمازي تاريخي به امامت منجي عالم بشريت برگزار خواهد شد.


وی با بیان اینکه علی رغم هویدا شدن نشانه های شکست قطعی و نابودی اسرائیل مشهود است، گفت: سردمداران این رژیم با تکیه بر حمایت های خارجی به طراحی نقشه های شوم علیه کشورهای اسلامی را ادامه می دهند.

تحلیلگر سیاسی ادامه داد: یکی از این تلاش های های مذبوحانه رژیم غاصب برای تداوم سلطه هرچند شکننده خود بر مناطق اشغالی، طراحی توطئه تجزیه کشورهای خاورمیانه من جمله ایران را به جد دنبال می کنند.

تقوی رفسنجانی اذعان کرد: بر اساس آنچه از زبان رهبران و کارشناسان صهیونیستی برداشت می شود با تشدید درگیری های قومی و مذهبی در این کشورها گروه‌های جدیدی در خاورمیانه پدیدار خواهند شد که ایجاد کشورهای کوچکی را خواستار خواهند شد.

وی ادامه داد: به زعم تلاش موزیانه آنان آنچه بیشترین کمک را کرده این است که حاکمیت‌های موجود در این کشورها از تنوع و تعدد مذهبی و سایر جریان‌های فکری و فرهنگی استقبال نمی‌کنند و رهبران این کشورها به جای اینکه در راستای مهار تعددگرایی تلاش کنند، فورا آن را سرکوب می‌کنند.

تقوی رفسنجانی تاکید کرد:به جای مهار جریانات، سرکوب آنها، یکی از مهمترین نقاط ضعفی است که موساد در تمام کشورهای خاورمیانه بر آن تمرکز کرده تا بلکه بتواند با بهره جویی از آن رویای تجزیه و تضعیف کشورهای خاورمیانه را صورت تحقق ببخشد.

تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: نباید فراموش کرد که همچنان که رهایی قدس از چنگال غاصبان صهیونیست مساله اول جهان اسلام به شمار می رود به همین میزان حفظ این موقعیت استراتژیک برای رژیم صهیونیستی در راس اهداف شوم آنها قرار دارد و بنابراین تاکید و پافشاری بر این آرمان بزرگ و حیاتی نشانه اقتدار و استیلای جهان اسلام بر صهیونیسم جهانی است که به هیچ عنوان نبایستی در گیرودار مسایل و مشکلات جهان اسلام مورد غفلت و فراموشی قرارگیرد.

استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان در پایان خاطر نشان کرد: پاسداشت روز جهانی قدس به عنوان یادگار ارزنده خمینی کبیر(ره) و شرکت در راهپیمایی باشکوه این روز در اقصی نقاط دنیا در جهت یاری مظلوم و مقابله با جبهه ظلم خود جهادی مقدس در راستای عمل به دستورات اسلام و قرآن به شمار می رود.

تحلیل صورت‌های خیالیِ «خون نامه خاک» اثر«نصرالله مردانی» طبق نظریّة «ژیلبر دوران»

تخیّل، در تمام نمودهای مذهبی، اسطوره‌ای و ادبی، دارای این قدرت متافیزیکی است که آثاری علیه زوال، مرگ و سرنوشت خلق کند. به اعتقاد «ژیلبر دوران» شورش علیه مرگ از یک طرف، و کنترلِ آن از طرف دیگر، مانند پشت و روی یک سکّه‌اند. او اعتقاد دارد که در پشت این تصویرهای ذهنی، موضوعِ زمان نهفته است. بر اساس این موضوع، وی تخیّلات را به دو منظومۀ روزانه و شبانه تقسیم کرده است. بی‌شک، شاعر بهترین کسی است که می‌تواند این مقوله­ها را در قالب تصاویر ادبی به ما نشان دهد. از آن‌جا که خون نامة خاک دارای تصاویر دو قطبی (مثبت و منفی) است، لذا هدف این پژوهش آن است تا با نگاهی نو، صورت‌های خیالیِ این کتاب را طبق نظریّة ژیلبر دوران، بررسی کند و پاسخ این پرسش را بیابد که: بارزترین صورت‌های خیالی شعر نصرالله مردانی، متعلّق به کدام منظومة تخیّلی است؟ نتیجة کلّی بیان‌گر این نکته است که اندیشة این شاعر، بیشتر متمایل به منظومة روزانة تخیّلات و با ارزش‌گذاریِ مثبت می‌باشد؛ این نشان دهندة آن است که مردانی، تصویر مرگ را در تخیّل خود تلطیف کرده و وحشت آن را گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Fantasy in “Blood and Soil” by Nasrolah Mardani Based on Gilbert Durand’s Theory

نویسندگان [English]

 • abbas mohammadian 1
 • Alireza Arman 2

1 Associate Professor of hakim sabzevari univercity

2 PhD Student of Persian Language and Literature

چکیده [English]

In all aspects of religious, literary, and mythical manifestations, imagination has the metaphysical power to work against decay, death, and fate. Gilbert Durand believes that revolt against death on the one hand and controlling it on the other, are the two sides of a coin. He believes that the issue of time lies behind this mental image. Accordingly, he divides imagination into Day and Night system. Undoubtedly, a poet is the best agent to show these issues in the form of literary images. Since “Blood and Soil” has bipolar images, the aim of this study is to examine these images according to Dorand’s theory, and to find the answer to this question: to which system do the most distinct آرمان تحلیل images in the poetry of Nasrolah Mardani belong? The overall result reflects the fact that the poet mostly is inclined to Day system of imagination, with a positive evaluation; it shows that, in his imagination, Mardani has moderated the image of death and removed the terror from it.

تحلیل گفتمان خطبه‌های نماز جمعه مقام معظم رهبری در تاریخ 27/10/1398 پس از شهادت سردار سلیمانی

استادیار، گروه زبان، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه در تاریخ 27/10/1398پس از شهادت سردار سلیمانی با استفاده از تحلیل زبان‌شناختی در چهارچوب نظریه گفتمان فرکلاف و دستیابی به رویکردها و ابزارهای زبانی به کار رفته در سخنان ایشان بود. در این راستا، هم ابزارهای زبانی انتقال محتوا در سخنرانی ایشان شناسایی شدند و هم محتوای سیاسی متن تبیین گردید. بنابراین، مسئلۀ اصلی این پژوهش کشف محتوا و لایه‌های پیدا و پنهان فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز راهکارهای زبانی جهت دریافت و درک بهتر تمامی ابعاد زبانی و محتوایی این سخنان است. نتایج پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان داد که مهمترین موضوع در فرمایشات مقام معظم رهبری مقاومت در برابر دشمن از طریق پاسداشت ایام‌الله شهادت، تشییع و انتقام سردار شهید قاسم سلیمانی و تلاش برای قوی‌تر شدن در برابر دشمنی‌های امریکا و استکبار جهانی است. توجه به این فرمایشات می‌تواند سیاست کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال امریکا آرمان تحلیل را مشخص و تبیین نماید. ایشان در این خطبه‌ها با استفاده از ابزارهای زبانی همچون استفاده از بار معنایی واژه‌ها، ایجاد دو قطبی نظام در برابر دشمن، استفاده از استعاره (قضیه حضرت موسی (ع))، تکرار مفاهیم کلیدی، ارجاع به قرآن کریم، ارجاع به حوادث پیشین و استفاده از جنبه‌های کاربردی مختلف زبان از جمله کارکرد ترغیبی زبان این مفاهیم را به طور کامل و تاثیرگذار به مخاطبان منتقل نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

مراجع

 1. اسدی، ناصر (1393). تحلیل گفتمانی سیاست خارجی آیت الله خامنه‌ای. پژوهش‌های سیاست اسلامی، پیاپی۵: ص۱۳۲- ۱۳۷.
 2. آقا‌گل‌زاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 3. آقاگل‌زاده، فردوس؛ خیرآبادی، رضا؛ گلفام، ارسلان؛ کرد زعفرانلوکامبوزیا، عالیه (1391). انگارۀ زبان‌شناختی نگارش و گزینش خبر: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی. جستارهای زبانی، دوره3، شمارۀ4: ص۲۵- ۴۲.
 4. بشیر، حسن؛ عبدالملکی، جعفر؛ احمدی، فاطمه (۱۳۹۲). تحلیل گفتمان بیانات مقام معظم رهبری درباره انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران (24خرداد1392). مطالعات انتخابات، شماره4: ص7 - 36.
 5. خامنه‌ای، سید علی (۷ اردیبهشت ۱۳۷۷). بیانات در دیدار جمعی از جوانان. قابل دسترس در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2888
 6. سامنی، سامان؛ مدرس خیابانی، شهرام (۱۳۹۴). تحلیل پیکره بنیاد گفتمان سیاست اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری. پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و دوم، شماره۲ (پیاپی۸۲): ص۱۸-۲۰.
 7. غلامرضا کاشی، محمدجواد (1379). جادوی گفتار (ذهنیت فرهنگی و نظام معانی در انتخابات دوم خرداد). تهران: نشر آینده پویان.
 8. فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل آرمان تحلیل گفتمان انتقادی. ترجمه فاطمه شایسته پیران. تهران: مرکز مطالعه و تحقیق رسانه‌ها.
 9. فرکلاف، نورمن (1382). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

10. کریمی فیروزجایی، علی؛ حبیبی، سمیرا (۱۳۹۷). تحلیل گفتمان دیدگاه‌های رهبران ایران و امریکا دربارۀ برجام. جستارهای سیاسی معاصر، سال نهم، شماره ۴: ص۱۳۳- ۱۵۳.

11. مطلبی، مسعود؛ کاظمی، اردشیر؛ امجدی، حوریه (1397). گفتمان مقاومت در سپهر فکری و اندیشه‌ای مقام معظم رهبری. مطالعات منافع ملی، 3 (11): 118-138.

12. ون دایک، ای. تئون (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی. ترجمۀ پیروز ایزدی و دیگران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

13. یورگنسن، ماریان؛ لوییز، فیلیپس (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

14. Bloor, Meriel. & Bloor, Thomas. (2007). The Practice of Critical Discourse Analysis. New York: Hodder Arnold.

15. Chimbo, Moira & Roseberry, Robert.L) 1998 .(The Power of Discourse: An introduction to Discourse Analysis. NewYork: Routledge.

16. Fasold, Ralph. (1990). The Sociolinguistics of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

17. Halliday, Michael Alexander Kirkwood. & Mathiessen, Christian Matthias Ingemar (2004). An Introduction to Functional Grammar. New York: Arnold.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا